عقاید شیعه (5)

|
او خواهد آمد .

آیین بودا :

اندیشه منجی در این آیین با مفهوم میتریه ( Maitreya ) بیان میگردد . واژه ای سنسکریت و به معنای مهربان است . در الاهیات بودایی , او را بودای پنجم و آخرین بودا از بودایان زمینی میدانند که هنوز نیامده است . او می آید تا همگان را نجات دهد .

آیین زرتشت :

این موضوع با سوشینت ( Saoshiant ) بیان میگردد . سوشینت از ریشه " سو " به معنای سود رساننده است . این مفهوم اشاره به کسانی است که به نوبت در در راس هر هزار ساله از واپسین سه هزار روزگار می آیند تا پلیدی را ریشه کن و جهان را نو کنند . مهمترین ایشان آخرینشان است .

در یشتها ( دفتر سوم از شش دفتر اوستا ) در چند فقره , از استروت ارت و دو نفر از این فقره ها , اشاراتی حاکی از جهانی بودن رسالت سوشینت می یابیم : " از این جهت , سوشینت است که به سراسر جهان سود خواهد بخشید . "

در وندایداد ( دفتر ششم اوستا ) به محل ولادت وی اشاره شده است و او را سوشینت پیروزگر خوانده است . و بالاخره در همان یشتها از امدن سشینت پیروزگر با قهرمانان اسطوره ای - فریدون , افراسیاب , و کیخسرو خبر میدهد .

آیین هندو :

شیخصیتی به نام کلکی ( Kalki) یا کلکین ( Kalkin ) وجود دارد . بنابر تفکر هندویی , جهان از چهار دوره رو به انحطاط تشکیل میشود . در چهارمین دوره , یعنی عصر کلی , سراسر جهان را ستم و تاریکی فرا میگیرد . در این عصر که بنابر نظر هندوها ما هم اکنون در آن بسر میبریم , تنها به یک چهارم "درمه" ( دین یا نظم کیهانی ) عمل میشود و بقیه به فراموشی سپرده شده است . در پایان چنین دوره سیاهی , آخرین تنزل " اوتاره " و " یشنو " که کلکی یا کلکین نام دارد , سوار بر اسبی سفید و با شمشیری آخته و شهاب گون ظهور میکند تا شرارت و ستم را ریشه کن کند .

آیین مسیح :

در مسیحیت به سه گونه است :

اولین اندیشه عیسای ناصری نقش مسیح نجات بخش را ایفا میکند . دومین اندیسه رجعت عیسی به مثابه داور جهان در آخر زمان است . در گونه سوم سخن از آمدن شخص دیگری است که عیسی مسیخ آمدنش را نوید داده است , مسیحیان وی را روح القدس می نامند .

آیین یهود :

در کتاب مقدس عبرانی عهد عتیق عنوان مسیح به معنای مسح شده خداوند , تداعی گر نجات بخشی رسالت مدار است . آنگاه که مسیح بیاید , پادشاهی خدا بر زمین مستقر میشود و همه ملت ها به اورشلیم باز میگردند .

اسلام شیعی :

در این باره جداگانه صحبت خواهد شد .

0 نظرات داده شده:

ارسال یک نظر

ممنون میشوم اگر نظری دارید ارائه دهید .