عقاید شیعه (4)

|
شیعه ملاک عمل و گفتار خود را قرآن قرار میدهد برای همین هرگز نمیتواند ادعا کند قرآن تحریف شده است .
شیعه مسائل شرعی خود را از قرآن استخراج میکند و مدعی است تمامی کلیت مسائل در قرآن آمده است و در برخی از موارد هم قرآن به جزئیات اشاره کرده است . بعضی از مسائل قرآن را به علت نقص بشری واضح نمیداند و برای تفسیر و تبیین آن به سخنان پیامبر خود مراجعه میکند .
چون پیامبر اسلام بیشتر وقت خود را به جنگ با دشمنان و بیان و جا انداختن پایه دین کرده بود به بیان تمام مسائل موفق نشد . پس از پیامبر باید شخصی یا اشخاص صالح باید وجود داشت که مورد تایید خدا و آگاه به اسرار بود این جامعه نو پا را به سوی حقایق هدایت کند . او باید قرآن را به خوبی میشناخت و تحت تعالیم پیامبرش قرار داشت .
شیعه اعتقاد دارد که از سمت خدا کسانی پس از پیامبر موظف گردیدند تا قرآن را کامل برای انسانا تفسیر کنند و راه را از بیراهه به خوبی مشخص کنند . شیعه مسائلی را که پیامبر خدا به آن اشاره نکرده بود و در قران به وضوح قابل مشاهده نبود را از این امامان فرا گرفت ( احادیث ) .
شیعه معتقد است چون بیشتر مسائل اسلام از طریق عقل بشری قابل اثبات است , پس از این امامان و در غیبت آنها میتوان از عالمان به دین که از سوی خدا انتخاب نشده اند ولی خدا و قرآن و پیامبر و امامش را به خوبی شناخته و سخنان آنها را درک کرده اند , استفاده کرده و سخنان ( فتوا)ی آنان را اطاعت کرده و به آن عمل کنند .

منابع شیعه همان گونه که اشاره کرد این ها هستند :
  • قرآن
  • سنت ( احادیث و کردار پیامبر )
  • اجماع (فتوای فقهای واجد شرایط )
  • عقل

0 نظرات داده شده:

ارسال یک نظر

ممنون میشوم اگر نظری دارید ارائه دهید .