خیلی دور , خیلی نزدیک

|
تا به حال به فاصله بین حقیقت و گمراهی فکر کرده ای ؟ چقدر این فاصله رو میشناسی و کجای این فاصله هستی و چقدر رعایتش میکنی ؟