سرآغاز

|

آنگاه که خورشید از باختر رخت برمی کشد و ماه با غرور روشنایی خود را به آدمیان هدیه میدهد , انسان هایی هستند که در زیر نور ماه هویتی تازه میگیرند و تحولی در خود احساس میکنند و تغییراتی را در نظام هستی ایجاد میکنند و با تولد دوباره آفتاب همه چیز را فراموش می کنند .